Statut

Elbląskiego Towarzystwa Naukowego im. Jana Myliusa

Societas Scientiarum Elbingensis

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Elbląg.

 2. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Stowarzyszenie może zrzeszać się w związkach i organizacjach w celu realizacji celów statutowych.

 2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudniać pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło.

§ 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a wypracowane środki finansowe przeznaczone będą na realizację celów statutowych.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnych działań zmierzających do rozwoju w Elblągu szkolnictwa wyższego na poziomie akademickim a następnie na poziomie uniwersyteckim. Odbywać się to będzie głównie poprzez stwarzanie warunków do rozwoju elbląskiej kadry naukowej – doktorantów
i habilitantów poprzez organizowanie i współfinansowanie prac naukowo-badawczych
z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, rozwijanie życia intelektualnego
i kulturalnego miasta Elbląga oraz regionu Morza Bałtyckiego.

§ 7

Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 

 1. Inicjowanie i realizowanie działalności w zakresie badań naukowych oraz popularyzowanie
  ich efektów.

 2. Kreowanie zapotrzebowania lokalnego biznesu na opracowywanie nowatorskich
  i innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych i organizacyjnych możliwych
  do praktycznego zastosowania.

 3. Wszechstronne wspieranie osób zainteresowanych rozwojem naukowym umożliwiające im zdobywanie stopni naukowych.

 4. Prowadzenie różnorodnych działań umożliwiających pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na fundowanie stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych absolwentów elbląskich uczelni .

 5. Inicjowanie i organizowanie konkursów dla naukowców na nowatorskie rozwiązania techniczno-technologiczne.

 6. Opracowanie i wdrożenie systemu promowania elbląskich firm aktywnie i efektywnie współdziałających z elbląskim środowiskiem naukowym.

 7. Prowadzenie działalności wydawniczej, odczytowej oraz prowadzenie kursów i szkoleń.

 8. Organizowanie krajowych i międzynarodowych kontaktów naukowych, szczególnie
  z krajami basenu Morza Bałtyckiego.

 9. Organizowanie seminariów, konferencji i sesji naukowych.

 10. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami regionalnymi.

 11. Prowadzenie wymiany wydawnictw i zbiorów bibliotecznych.

 12. Wspieranie edukacji regionalnej poprzez tworzenie programów nauczania, podręczników.

 13. Wykonywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji i organizacji regionalnych.

 14. Tworzenie interdyscyplinarnego programu badań.

 15. Prowadzenie działalności informacyjnej.

 16. Tworzenie i upowszechnianie programów informatyzacji, rozwój sieci i technik informatycznych oraz tworzenie zasobów cyfrowych.

 17. Tworzenie tematycznych modułów informacyjnych.

 18. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi itp. w celu realizacji zadań statutowych.

 19. Prowadzenie działalności na rzecz promocji miasta Elbląga oraz regionu Morza Bałtyckiego.

 20. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 9

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

§ 10

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się poprzez:

  1. złożenie deklaracji pisemnej i uzyskanie rekomendacji jednego z członków Stowarzyszenia,

  2. decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów na najbliższym posiedzeniu.

§ 11

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

  2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,

  3. do czynnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski zmierzające do zwiększenia efektywności jego działalności,

  4. głosować we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie.

 

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

  1. przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia,

  2. dbać o jego dobre imię,

  3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

  4. przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia, uchwał organów Stowarzyszenia
   i powszechnie obowiązującego prawa,

  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12

 1. Członkostwo ustaje wskutek:

 1.  
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
   po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

  2. śmierci członka,

  3. likwidacji Stowarzyszenia,

  4. wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zebrania w przypadku działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami organów Stowarzyszenia, a w szczególności;

   • istotnego naruszenia postanowień Statutu,

   • ustania osobowości prawnej osób prawnych będących wspierającymi członkami Stowarzyszenia,

 

 1.  
  1. skreślenia w drodze uchwały Zarządu podjętej w związku z niepłaceniem składek członkowskich przez okres dwóch lat.

 

 1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały na piśmie, za pośrednictwem Zarządu.

§ 13

Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem:

 1. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały i doręcza członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym.

 2. Uzasadnienie uchwały o wykluczeniu powinno zawierać wskazanie konkretnej przyczyny pozbawienia członkostwa.

 3. Członkom przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały Zarządu o skreśleniu
  w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.

 4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie wykreślenia lub wykluczenia członka jest nieodwołalna.

 

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która wspiera Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób.

 2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów na najbliższym posiedzeniu.

 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego.

 4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 5. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z przyjętych zobowiązań finansowych, rzeczowych, usług, oraz przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 6. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Godność członka honorowego nadaje się osobie szczególnie zasłużonej dla nauki
  i Stowarzyszenia.

 2. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 3. Prawo do zgłoszenia kandydata ma członek Stowarzyszenia. Zgłoszenie następuje przez złożenie odpowiednio umotywowanego pisemnego wniosku.

 4. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.

 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 16

 1. W celu uhonorowania wybitnych zasług dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia ustanawia się medal za zasługi dla Elbląskiego Towarzystwa Naukowego „PRO SCIENTIA”.

 2. Medal przyznawany jest osobom fizycznym, organizacjom i innym podmiotom o wybitnych zasługach dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

 3. Decyzję o przyznaniu Medalu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Formę i kształt medalu opracowuje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia.

§ 19

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla właściwości innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia,

 2. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,

 3. wybór Prezesa Zarządu,

 4. powołanie i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i poszczególnych członków,

 5. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie mu absolutorium,

 6. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,

 7. zatwierdzanie statutu i jego zmian,

 8. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

 9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wysokości wpisowego,

 10. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 20

Walne Zebranie Członków może być:

 1. zwyczajne,

 2. nadzwyczajne.

§ 21

 1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienia można także dokonać bezpośrednio.

 2. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania musi zawierać proponowany porządek obrad. Propozycje uzupełniające do porządku obrad można zgłaszać do dnia Walnego Zebrania.

 

§ 22

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej

  3. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie przewidzianym dla zwyczajnego Walnego Zebrania.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są większością głosów.

 2. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność w pierwszym terminie połowy członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

 3. Na wniosek członka głosowanie jest tajne.

 4. Walne Zebrania są protokołowane.

 5. Walne Zebranie wybiera Przewodniczącego obrad spośród obecnych na sali członków Stowarzyszenia. Kieruje on obradami Walnego Zebrania wg porządku przygotowanego przez Zarząd.

§ 24

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.

 2. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności.

 3. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać rady, komisje opiniodawcze i zespoły robocze.

§ 25

 1. Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych w głosowaniu tajnym na okres czterech lat przez Walne Zebranie .

 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, zwykłą większością głosów.

 3. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się bezpośrednio po Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 1

 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, skarbnika
  i sekretarza.

 5. Odwołanie Prezesa następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania.

 6. Odwołanie Zarządu lub jego członków może nastąpić na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 7. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Walne Zebranie wybiera spośród członków stowarzyszenia osoby na wakujące funkcje.

 8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.

 9. Zarząd odbywa zebrania w zależności od potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 26

 1. Do zadań Zarządu należy:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

  2. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

  3. nadzór nad sposobem wykorzystania pozyskiwanych funduszy,

  4. sporządzanie planu finansowego wspierania celów Stowarzyszenia,

  5. zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości planu finansowego,

  6. wydawanie zarządzeń w sprawach wewnątrz organizacyjnych,

  7. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

  8. zwoływanie Walnego Zebrania (zwyczajnego i nadzwyczajnego),

  9. składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu
  w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Oświadczenie woli w zakresie praw majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes i Wiceprezes.

 1. Prowadzenie spraw w zakresie zwykłych czynności i spraw niemajątkowych Stowarzyszenia należy do Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

 2. Do zawierania umów o pracę z członkami Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu.

§ 27

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością majątkowo-finansową Stowarzyszenia.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 •  
  • przeprowadzenie kontroli działalności finansowej Stowarzyszenia w jego siedzibie,

  • prawo wnioskowania o zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania

  • zgłaszanie wniosków o odwołanie Zarządu lub jego członków,

  • opiniowanie planów pracy i działalności bieżącej,

  • składanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu,

  • stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium.

§ 28

 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone ustawie o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi .

§ 29

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zebranie w sposób tajny.

 3. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się bezpośrednio po Walnym Zebraniu, o którym mowa w ust. 2.

 4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego
  i
  dwóch zastępców.

 5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie wybiera spośród członków stowarzyszenia osoby na wakujące funkcje.

§ 30

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na rok.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 3. Do zajęcia stanowiska i podjęcia uchwały przez Komisję Rewizyjną potrzebna jest potwierdzona na piśmie zgoda dwóch jej członków.

 4. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządzane są protokoły. Protokoły znajdują się
  w siedzibie Stowarzyszenia.

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

 1. Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy. Majątkiem tym zawiaduje Zarząd zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz obowiązującymi przepisami. Decyzje, co do nabycia lub zbycia majątku nieruchomego podejmuje Walne Zebranie.

§ 32

Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich,

 2. dotacji budżetowych i pozabudżetowych, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski jak i zagranicy,

 3. dochodu z majątku nieruchomego i ruchomego,

 4. dywidend i z zysków z akcji, udziałów i obligacji,

 5. dochodów z działalności naukowej i gospodarczej,

 6. inne wpływy.

Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 34

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia wymagają podjęcia uchwały przez Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

§ 35

 1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji, Walne Zebranie powołuje likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.

 2. Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje czynności określone w ustawie o stowarzyszeniach.

 3. Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony
  w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji.

 4. Likwidator zgłosi do sądu wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.